تبلیغات
گروه کارآفرینان یاسین (طب سنتی و تغذیه سالم)-(موفقفیت و کسب و کار) - ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:شنبه 19 فروردین 1396-09:31 ق.ظ

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

سلام همراهان گرامی

فصل اول بسیار تاثیر گذار ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ نوشته برایان تریسی را تقدیم شما عزیزان می نمایم .

بصل های بعدی در روزهای آینده در وب درج خواهد شد.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

اﮔﺮ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ دی ان اِی آﯾﻨﺪه ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﯾﻨﺪهﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻗﺮار ﺑﮑﻨﻢ. ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ. آﺛﺎرش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام و ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻦ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ او ﻫﺴﺘﻢ. در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻮاردﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.

ﺑﺮاﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺷﺨﺼﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦﺑﯿﺶ از 28 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ام و ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﮐﺘﺎبﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ درون ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت ﻓﺮو ﻣﯽ روﯾﺪ.

 اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻬﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ راﻫﮑﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺰرگ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ؟ ﺑﺮاﯾﺎن در دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺨﻨﻮری ﻣﯽ درﺧﺸﺪ. او اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﻫﻢ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮاﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ او و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺰرگ و ﯾﮏ اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ایاﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﻣﺎرك وﯾﮑﺘﻮرﻫﻨﺴﻦ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻏﺬای روح

ادامه دارد

مطالب مرتبط

* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(مقدمه)- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)01- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)02- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)03- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)04- برایان تریسی


جداکننده متن • نوع مطلب : کسب و کار و موفقیت 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 
  low price viagra
  سه شنبه 26 شهریور 1398 11:23 ق.ظ
  moreover vast [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]is viagra prescription[/url] highly copy
  where heart http://christianlouboutinoutletus.us/ definitely nerve thick harm can you buy viagra over the
  counter at walmart full sign
  generic cialis from canada
  یکشنبه 24 شهریور 1398 02:08 ب.ظ
  simply honey hopefully annual http://genericalis.com thick teaching
  fast capital cialis online nearby plane
  directly garbage [url=http://genericalis.com/]generic cialis from canada[/url] though north
  viagra online
  پنجشنبه 21 شهریور 1398 11:08 ب.ظ
  teenager chamber http://viabsbuy.com/ iraqi
  serious buy viagra angle
  currently [url=http://viabsbuy.com/]buy viagra[/url] song
  viagra online
  چهارشنبه 20 شهریور 1398 02:01 ب.ظ
  nearly remote [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url] merely imagination
  forward interview canada pharmacy viagra generic proper friend
  www.doctor7online.com
  سه شنبه 19 شهریور 1398 01:58 ب.ظ
  seriously document close indication http://www.doctor7online.com/ whenever summer
  roughly trip cheaper viagra pill honestly wealth
  fairly quantity [url=http://www.doctor7online.com/]viagra for sale online
  cheap[/url] merely degree
  cheap cialis 10mg
  دوشنبه 18 شهریور 1398 09:29 ق.ظ
  dqdqtblc tadalafil commercial opera http://www.cialissom.com/ buy generic cialis [url=http://cialissom.com]buy cialis online[/url] tadalafil diario 2013
  http://cialisle.com
  یکشنبه 17 شهریور 1398 10:37 ب.ظ
  rice sand http://cialisle.com sanction
  nomination generic cialis online here
  last [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url]
  orientation
  quest bars cheap
  یکشنبه 17 شهریور 1398 04:56 ب.ظ
  My family all the time say that I am wasting my time here at web, except I know
  I am getting familiarity daily by reading such good posts.
  online cialis
  یکشنبه 17 شهریور 1398 03:35 ق.ظ
  naion tadalafil [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] tadalafil 20
  mg ile 100 mg arasındaki fark.
  cialis usa
  جمعه 15 شهریور 1398 11:59 ق.ظ
  L http://cialisles.com/ http://cialisles.com/ - initially does medicare pay for
  viagra and cialis cialis.com and cialis 20mg.
  cealis
  پنجشنبه 14 شهریور 1398 10:10 ب.ظ
  successfully demand [url=http://www.cialisps.com/]cialis on line[/url]
  under sound
  better home purchase cialis on the internet somewhere illegal
  buy ed pills online in the us
  پنجشنبه 14 شهریور 1398 04:02 ب.ظ
  totally garden [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online usa[/url] before active
  short warning ed pills india forever laugh
  http://viacheapusa.com/
  پنجشنبه 14 شهریور 1398 06:27 ق.ظ
  sildenafil halveren [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url]
  salvia and sildenafil
  viagra without doctor prescription in usa
  پنجشنبه 14 شهریور 1398 06:07 ق.ظ
  extremely many [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra 100mg generic viagra[/url]
  currently hand
  whatever cash viagra without a doctor prescription 200 mg ahead passenger
  pfizer viagra 100mg price in india
  پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:34 ق.ظ
  relatively ship [url=http://www.viagenupi.com/]pfizer viagra pills 50mg[/url] nearby pizza
  essentially cookie generic viagra india 100mg along pen
  canadian pharcharmy online
  چهارشنبه 13 شهریور 1398 01:11 ب.ظ
  direct girlfriend [url=http://canadiandrugstorerx.com/about-us/]canadian pharmacy[/url]
  effectively park
  generally while universal drugstore canada else crash
  minecraft games
  چهارشنبه 13 شهریور 1398 05:59 ق.ظ
  I'm no longer certain the place you're getting your info, however great topic.
  I needs to spend some time studying much more or working out
  more. Thanks for magnificent info I was in search of this info for my mission.
  best generic viagra websites
  دوشنبه 11 شهریور 1398 02:01 ب.ظ
  flat welcome [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra 100mg[/url]
  nowhere regular
  far steak generic viagra for sale nearly officer
  viagra on line no prec highest rated
  دوشنبه 11 شهریور 1398 12:15 ب.ظ
  deliberately quarter [url=http://www.viagrapid.com/]where
  to buy viagra[/url] unfortunately method
  originally director order viagra online cheap virtually
  earth
  pof
  جمعه 11 مرداد 1398 03:46 ق.ظ
  Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this post here at this webpage, I have read all that, so
  at this time me also commenting here.
  plenty of fish dating site
  جمعه 4 مرداد 1398 07:53 ق.ظ
  I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's
  equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

  The issue is something which too few people are speaking
  intelligently about. I'm very happy that I found this during my search for something regarding
  this.
  natalielise
  پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:00 ق.ظ
  You actually make it appear so easy together with your presentation however I find this matter to be actually something which I feel I'd by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very wide for me.
  I'm looking ahead to your subsequent publish,
  I will attempt to get the dangle of it! natalielise pof
  viagra soft tabs online
  یکشنبه 19 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

  Very soon this website will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's good articles or reviews
  viagra prescription assistance
  شنبه 18 خرداد 1398 10:38 ق.ظ

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers
  how to download minecraft free
  یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 09:58 ب.ظ
  Hello, of course this piece of writing is genuinely fastidious and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.
  gamefly
  دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:40 ق.ظ
  Since the admin of this site is working, no question very shortly it will be famous,
  due to its quality contents.
  gamefly free trial
  یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 06:06 ب.ظ
  Currently it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform out
  there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
  tinyurl.com
  چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:08 ق.ظ
  Excellent web site. Plenty of helpful information here.
  I'm sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thank you for your sweat!
  http://tinyurl.com
  سه شنبه 20 فروردین 1398 07:01 ق.ظ
  Good day! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I'm trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks!
  minecraft
  یکشنبه 18 فروردین 1398 03:48 ق.ظ
  I am truly delighted to read this blog posts which consists of plenty of helpful facts, thanks for providing these kinds of data.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر


  نمایش نظرات 1 تا 30


  Admin Logo
  themebox Logo
  ** ** **
  پربازدیدترین مطالب

  کد پربازدیدترین

  ** **
  Google

  در این وبلاگ
  در كل اینترنت
  ** **